Strategisk personalplanering underlättar samarbetet i organisationen och ser till att alla arbetar mot samma affärsmål. Lär dig allt om strategisk HR nedan.

Strategisk personalplanering – en guide för ditt företag

Historiskt sett har arbetet på HR handlat mer om administration än om strategi. Idag deltar dock nästan alla ledande globala företags personalavdelningar i framtidsplanering och strategiskt beslutsfattande.

Gartner har dock kommit fram till att endast en dryg tredjedel av organisationerna anser att deras HR-funktion är effektiv när det gäller strategisk planering (fullständig källa tillgänglig för kunder).

Om ditt företag tillhör den majoritet som ligger efter på den här punkten är det här en guide som kan vara till stor nytta för dig.

Den förklarar strategisk human resource management och klargör vilka dess långsiktiga fördelar är. Dessutom ger guiden en översikt över den process du som HR-chef behöver följa för att sätta organisationen på rätt spår mot hållbar framgång.

1. Vad är strategisk personalplanering?

Gartner definierar strategisk HR-planering på följande sätt: ”HR-chefer planerar för affärsrisker och möjligheter genom att prioritera och fördela resurser till olika HR-initiativ.”

När detta genomförs i praktiken innefattar det bland annat att

  • Anpassa affärs- och HR-strategier
  • Fastställa HR-prioriteringar i förhållande till kritiska affärsinitiativ
  • Anpassa hur initiativen genomförs allteftersom affärsvillkoren förändras.

Med en traditionell personalplaneringsstrategi är de åtgärder som HR vidtar ofta reaktiva. Rekryterare fokuserar till exempel ofta på att fylla tjänster som blir lediga när någon slutar, och personalavdelningar brukar ägna mycket tid åt att svara på medarbetares frågor om förmåner eller kompensation.

Strategisk personalförvaltning å andra sidan är mer förutseende till sin natur. Istället för att vänta på att frågor ställs eller att anställda lämnar sina tjänster kan HR-personal till exempel utveckla en kunskapsbank där medarbetarna själva kan hitta svar på sina frågor, eller starta initiativ för att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse på arbetsplatsen.

Strategisk HR hjälper helt enkelt till att planera för organisationens framtid, snarare än att bara ge support från dag till dag.

Traditionell och strategisk HR

2. Vilka är fördelarna med strategisk HR?

Företag som arbetar med strategisk human resource management har en rad fördelar, däribland följande:

  • Bättre anpassning mellan HR-strategin och affärsstrategin: Den främsta fördelen med strategisk personalplanering är att HR-avdelningen aktivt deltar i arbetet med att uppnå affärsmålen. Om ditt företag till exempel har som mål att förbättra effektiviteten kommer HR att stödja detta genom att leta efter möjligheter att automatisera arbetsflöden och analysera information om medarbetarnas produktivitet och närvaro.
  • Väl genomtänkta rekryteringsinitiativ: Personalplanering är en del av det strategiska HR-arbetet som förutser organisationens rekryteringsbehov på två till fem års sikt. På så sätt kan ditt team fatta bättre beslut om hur ni effektivt kan använda den talang ni disponerar över, vilka resurser som ska anslås till rekrytering och när detta bör ske.
  • Effektivare utbildnings- och utvecklingsprogram: Att planera utbildnings- och utvecklingsinitiativ som ligger i linje med affärsmålen är en annan viktig aspekt av strategisk HR-planering. Ponera till exempel att företaget i sin personalplanering kommer fram till att en handfull höga chefer kommer att gå i pension under de närmaste åren. Då kan det vara en bra idé att investera i ett ledarskapsutvecklingsprogram för att förbereda nuvarande anställda med hög potential att ta över dessa roller.

3. En översikt över den strategiska personalplaneringsprocessen

Strategisk HR-planering i fem steg

Börja med att fastställa organisatoriska mål

Det är viktigt att veta vart man är på väg innan man påbörjar resan. Därför är det första steget i strategisk HR att definiera organisationens mest angelägna affärsmål. Vare sig det handlar om att förbättra kundservicen eller ta sig in på nya marknader är det viktigt att arbeta tillsammans med avdelningschefer och företagsledare för att fastställa organisationens huvudsakliga mål för de kommande ett till tre åren.

Utvärdera den aktuella personalstyrkans kapacitet

Nästa steg i den strategiska personalplaneringen är att granska personalstyrkan. Syftet med granskningen är att få en uppfattning om den kompetens och potential som redan finns i företaget, även inom personalavdelningen.

Med programvara för HR-analys kan du samla in och analysera information om t.ex. antalet anställda, fördelning av färdigheter, utvecklingspotential och åldersfördelning i den aktuella personalstyrkan.

Förutse framtida personalbehov

När du känner till organisationens framtida mål och den aktuella personalsituationen är nästa steg att utväxla idéer om framtiden tillsammans med HR. För att hålla samtalet på rätt spår bör fokus ligga på att besvara följande frågor:

  • Vilka är de viktigaste färdigheter vi behöver tillskansa oss under de närmaste åren?
  • Finns det befintliga medarbetare som vi kan utbilda för att få dessa nya färdigheter?
  • Ska vi öka eller minska antalet anställda? Hur mycket?

Vilka företagsövergripande HR-initiativ skulle vara mest fördelaktiga med tanke på organisationens mål (t.ex. förbättra medarbetarnas engagemang, inrätta ett program som främjar medarbetarnas välbefinnande, öka produktiviteten, samla in rekommendationer från medarbetare osv.)?

Med hjälp av en analys av kompetensluckor kan du hitta svaret på några av frågorna ovan.

Skapa en handlingsplan

Nu har det blivit dags att ta fram en handlingsplan utifrån de förutsedda personalbehoven. De specifika åtgärder som personalen behöver vidta beror på hur du besvarade frågorna i steg tre. Om du till exempel har kommit fram till att antalet anställda kommer behöva öka avsevärt under de närmaste åren måste teamet börja utarbeta en tidslinje med lediga tjänster och måldatum för när de ska tillsättas.

Kontrollera kontinuerligt hur framgångsrik strategin är

Strategisk HR är ett ständigt pågående arbete, men det betyder inte att du kan bortse från att mäta åtgärdernas effekter. De mätvärden som används för att bedöma framstegen varierar beroende på vad planen fokuserar på. Om ditt team till exempel har lanserat ett initiativ för att engagera medarbetarna kan du jämföra sjukfrånvaro, frivillig personalomsättning och produktivitet med motsvarande siffror innan genomförandet av initiativet för att få en uppfattning om dess effektivitet.

Genom att investera i programvara för business intelligence eller HR-analys kan du göra det enklare att ta fram sådana mätvärden. Dessa verktyg kan användas för att skapa anpassade instrumentpaneler som fylls med realtidsdata och skapa rapporter som du kan dela med intressenter.
Letar du efter programvara för kompetenshantering? Kolla in Capterras lista över de bästa programvarulösningarna för kompetenshantering.