Projekt inom programvaruutveckling kräver en hel del testning och användaråterkoppling. Om du brukar arbeta med komplexa och osäkra programvaruprojekt känner du säkert till den agila metoden.

Agil projektledning

Agil projektledning förbättrar arbetskvaliteten och leder snabbare till mervärde. Ändå är det inte många chefer som använder en agil metod. Orsaken är att de inte känner till eller inte förstår tekniken. Därför behöver projektledare vara väl pålästa inom agil projektledning.

I den här artikeln avhandlas vad den agila projektledningsmetoden är, när den bör användas och några av de viktigaste begreppen på området, så att du sedan med trygghet kan börja använda metoden i dina projekt.

Vad är agil projektledning? Betyder och förklaring

Agil projektledning är en metod som betonar flexibilitet, kundtillfredsställelse, samarbete i projektgruppen och iterativ utveckling (dvs. en process där ett projekt delas upp i mindre steg).

Den agila metoden delar upp ett projekt i korta, inkrementella cykler som kallas sprintar. Därför är den väl lämpad för projekt med komplexa krav. Jämfört med traditionella projektledningsmetoder anses agila metoder vara mer anpassningsbara eftersom de tillåter ändringar under hela projektets livscykel.

När bör du använda agil projektledning?

Du kanske tror att du kan använda den agila metoden för alla typer av projekt, men så är inte fallet. Den agila metoden handlar i grund och botten om att reagera på förändringar, men inte alla projekt kräver samma nivå av förändring. När är det då rätt att välja en agil metod?

Här är några situationer då du bör använda den agila metoden:

 • När ett projekt är komplext och osäkert: Om ett projekt har många okända faktorer kan du använda agila projektledningsmetoder för att hantera osäkerhet och förändringar allteftersom de dyker upp.
 • När ett projekt har ett stort kunddeltagande: Eftersom agila projektledningsmetoder betonar samarbete och kundåterkoppling är de idealiska för projekt där kunden deltar i stor utsträckning.
 • När ett projekt är brådskande: Agila projektledningsmetoder lämpar sig väl för projekt med snäva tidsramar, eftersom de snabbare kan få fram fungerande produkter och det är möjligt att göra ändringar under arbetets gång.

Projekt som kräver en agil projektmetodik

Agila metoder kan användas för projekt inom alla branscher och nischer, men för vissa projekttyper är det särskilt viktigt att använda agila metoder för att lyckas.

 • Programvaruutveckling: Programvaruutvecklingens komplexa och ständigt föränderliga natur gör den agila metoden särskilt lämplig för den här typen av projekt, eftersom den öppnar upp för kontinuerlig återkoppling och löpande ändringar.
 • IT-infrastrukturprojekt: Projekt som omfattar installation eller uppgradering av IT-infrastruktur lämpar sig också väl för den agila metoden, eftersom den hjälper till att hantera den osäkerhet och de förändringar som är vanliga i sådana projekt.
 • Webbdesign och webbutveckling: Webbplatser förändras och utvecklas ständigt i takt med att ny teknik blir tillgänglig. Den agila metoden erbjuder den flexibilitet som krävs för att ta vara på dessa förändringar.
 • Marknadsföringskampanjer: I det ständigt föränderliga marknadsföringslandskapet gör den agila metoden det möjligt för företag att vara flexibla och lyhörda för förändring, vilket är viktigt för att genomföra framgångsrika marknadsföringskampanjer.
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU): FoU-projekt innebär mycket experimenterande och lärande, och med den agila metoden kan FoU-företag snabbt testa och genomföra nya idéer.

Traditionell projektledning vs agil: Hur skiljer de sig åt?

Det är dags att beskriva skillnaderna mellan traditionell och agil projektledning så att du kan förstå varför man väljer agil projektledning framför den traditionella metoden.

Traditionell projektledning

 • Använder ”vattenfallsmetoden”, vilket innebär att varje uppgift måste vara slutförd innan nästa uppgift kan påbörjas
 • Är stelare och mer normativ
 • Handlar huvudsakligen om förvaltning av fysiska resurser/projekt, t.ex. byggprojekt
 • Använder en mer linjär, sekventiell metod
 • Fokuserar mer på projektplanering och kontroll
 • Lämplig för projekt som är väldefinierade och med en låg grad av osäkerhet

Agil projektledning

 • Använder ”sprintmetoden”, där ett projekt delas upp i mindre delar som kan slutföras i valfri ordning
 • Är mer flexibel och anpassningsbar
 • Kan endast användas för digitala projekt, inom t.ex. programvaruutveckling, och är inte lämplig för traditionella, fysiska projekt
 • Använder ett mer flexibelt och interaktivt arbetssätt
 • Fokuserar mer på projektsamarbete och intressenters deltagande
 • Perfekt för komplexa projekt med hög osäkerhetsgrad

Fyra grundläggande värden för agil projektledning

Projektvärden vägleder projektgrupper i definitionen av vad som är viktigt för dem och vad de ska fokusera på under projektets gång. Agila team följer fyra grundläggande värden för att lyckas med sina projekt:

 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg: I ett agil projekt är människorna viktigast och prioriteras alltid, eftersom det är de som i slutänden avgör projektets framgång.
 2. Fungerande program framför omfattande dokumentation: Projektgruppen kan skapa dokumentation närhelst det behövs, men de kan inte arbeta med en fungerande produkt om den inte finns. Därför ligger prioriteten alltid på att skapa en fungerande produkt.
 3. Samarbete med kunden framför avtalsförhandlingar: Det agila teamet anser att det är bättre att arbeta med kunderna för att få deras kommentarer och återkoppling än att försöka skydda sig med ett kontrakt och riskera att affären går i stöpet.
 4. Reagera på förändringar snarare än att följa en plan: Det är smartare att vara flexibel och anpassningsbar än att hålla sig till en orubblig plan som kanske inte ens längre är relevant eftersom projektbehoven kan ha ändrats.

Tolv principer för agil projektledning

De tolv principerna för agil projektledning – som lägger vikten på kundtillfredsställelse, punktliga leveranser och ständig förbättring – säkerställer att projektmålen alltid upprätthålls och att projektet genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt.

 1. Ge kundernas tillfredsställelse högsta prioritet. Kunderna är viktigast och deras behov ska alltid prioriteras.
 2. Leverera fungerande program på regelbunden basis. Ett väl fungerande program ska levereras, och det ska göras punktligt.
 3. Välkomna förändringar och acceptera dem i ett tidigt skede. Förändringar bör tas emot med en öppen famn och genomföras så tidigt som möjligt i projektets livscykel.
 4. Främja ett nära samarbete mellan kunden och det agila utvecklingsteamet. På så sätt säkerställs en kontinuerlig kommunikation mellan de två grupperna så att alla strävar mot samma mål.
 5. Se till att kundens representanter och utvecklarna arbetar tillsammans. För att nå ett framgångsrikt resultat är det viktigt att de två grupperna samarbetar under hela projektets livscykel.
 6. Bygg projekt kring motiverade individer. De som arbetar med projektet måste vara motiverade och ha inflytande över vad som görs.
 7. Se på personliga samtal på plats som den föredragna formen av kommunikation. Kommunikation är bäst när den sker öga mot öga eftersom det ger ett tydligare och mer koncist budskap.
 8. Använd fungerande programvara som det främsta måttet på framsteg. Framsteg mäts genom att kontrollera hur långt man har kommit med en fungerande programvaruprodukt, inte genom att mäta hur mycket tid man har lagt ner på projektet.
 9. Upprätta och bibehåll en hållbar utvecklingstakt. Utvecklingstakten måste kunna upprätthållas på lång sikt.
 10. Var kontinuerligt uppmärksam på teknisk kvalitet och god design. Programvaran bör vara väl utformad och hela tiden förbättras.
 11. Håll det enkelt. Programvaran ska vara så enkel som möjligt så att den är lätt att använda och förstå.
 12. Främja självorganiserande team. Agila team måste få organisera sig själva på ett sätt som gör dem så produktiva som möjligt.
Tips för att komma igång med agil projektledning

Använd programvara för att underlätta processen

Om den agila metodiken är ny för dig kan det vara svårt att komma igång, men våra tips här ovan bör hjälpa dig att skapa förutsättningar för framgångsrika projekt.

Som projektledare kan du också använda programvara för agil projektledning. Med den kan du visualisera projektets tidslinje så att du bättre kan planera de ändringar och åtgärder som krävs för produktutvecklingen. Programvaran hjälper dig att anpassa dig till kundens behov och önskemål genom att ta hänsyn till kundens återkoppling i varje steg av projektet.